កម្មសិទ្ធិបញ្ញា(ខ្មែរ)- ស៊ុយអែត

ការអនុសញ្ញាក្រុងប៉ារីស-ដែលមានន័យថាម្នាក់ពីមួយផ្សេងទៀខីរដ្ឋអាចអនុវត្តសម្រាប់ប៉ាឬពាណិជ្ជសញ្ញានិងរំពឹងរកសិទ្ធិដូចគ្នាជាមួយជាតិសិទ្ធិអ្នកកាន់។ សូឌ្រីពិធីការដែលអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់នៃកម្មវិធីសម្រាប់ឬការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជសញ្ញានិងដែលជាអង្គភាពនៅក្នុងណាមួយនៃផ្សេងទៀតសមាជិកនៃពិធីសាមញ្ញមួយមានន័យនៃការដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីយីហោក្នុងតួកគី។ នេះគឺជាជម្រើសផ្លូវសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជសញ្ញានៅតួកគី។ សូមប៉ាសន្ធិសញ្ញាកិច្ចសហ-ដែលអនុញ្ញាតណាម្នាក់ដើម្បីទទួលបានកំណត់នៃកម្មវិធីប៉ាតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងតាមរយៈកម្មវិធី។ សូមអនុសញ្ញាក្រុងរ៉ូម-ដែលបានពង្រីករក្សាសិទ្ធិការពារដើម្បីសម្តែងការផលិតនៃការ និងផ្សព្វផ្សាយអង្គការ។ ការអនុសញ្ញាទីក្រុងប៊ឺ-ដែលធានាថាភាគី អនុសញ្ញា,ផ្តទួលស្គាល់ស្មើដើម្បីរក្សាសិទ្ធិកាន់ពីផ្សេងទៀតសមាជិកអនុសញ្ញារដ្ឋ។ សូមប្រៀបធៀបទៅនឹងមុនអឺរ៉ុ៛ឃបខ័ណ្ឌកម្មវិធី(៧)មួយចំនួននៃច្បាប់ថ្មីត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅផ្តេកឆ្នាំ ២០២០ គោលបំណងដើម្បីងាយស្រួលបទប្បញ្ញត្តិនិងសម្រួលដំណើរការ។ ផ្តេកឆ្នាំ ២០២០ ទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃ និងធ្វើឱ្យវាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអនុវត្ត។ រឿងដំបូងអ្នកគួរតែរក្សាទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីដំបូងពេលអ្នកពិចារណាចូលរួមនៅក្នុងការ ២០២០ គម្រោងនោះគឺថាអ្នកត្រូវតែយប្រសិទ្ធិភាពគ្រប់គ្រម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងរបស់គម្រោងជាពិសេសនៅក្នុងសហការគម្រោង(ជាមួយនឹងជាច្រើននៃដៃគូ)។ ដោយការអភិវឌ្ឍរឹងមាំមួយ យុទ្ធសាស្រ្តពីការចាប់ផ្តើមអ្នកនឹងជៀសវាងឬយ៉ាងហោចអ្នកនឹងអាចដើម្បីបន្ថយការខ្វែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃលទ្ធផលម្ចាស់ការ,ប្រើនិងសូម្បីតែវីតិក្រមការដែលត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងគម្រោងនេះ។ វិទ្យាល័យផងដែរមានច្រើន,ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាការផ្ទេរការិយាល័យ,សម្រាប់ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (ខ្មែរ)អ្នកស្រាវជ្រាវ។ ខ្មែរ,ពាណិជ្ជ,វិទ្យាល័យ-ឧស្សាហកម្មសហការគ្នាសកម្មភាពមានកិច្ចសំខាន់នៃការ ។ សូមពិនិត្យមើល អាចប្រើបាននៅក្នុងតួកគីតាមរយៈតំណរភ្ជាប់