កំណត់ចោរឥឡូវនេះងាយស្រួលដូចខាងក្រោស៊ុយអែតកំពូលតុលាការសម្រេចចិត្ត