ចម្បងចំនួននៃជនបរទេមានបំណុលនៅស៊ុយអែតរដ្ឋអាជ្ញា-យូពិភពលោកគោលបំណ