ច្បាប់សេវាកម្មស៊ុយអែត-មេធាវីថត៖អាសយដ្ឋានទូរស័ព្ទលេខម៉ោង,និងគេហទំព័រ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការផ្នែកច្បាប់សេវាកម្មនៃការរីកឯកទេសស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ឬមេធាវី,បន្ទាប់មកពិនិត្យចេញគេហទំព័ររបស់យើង។ សាមញ្ញប្រព័ន្ធតម្រងនឹងជួយអ្នកយ៉ាងលឿនជ្រើសរើសសមត្ថកិច្ចជំនាញ។ របស់យើងអ៊ាប្រមូលព័ត៌មានអំពីទាំងអស់អាជ្ញាប័ណ្ណអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងស៊ុយអែត។ ចេញទិន្នន័យបានព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃការស្វែងរក។ ការសង្ខេបនៃការគ្នាក្រុមហ៊ុនរួមបញ្ចូលទាំងអស់ដែលសំខាន់លក្ខណៈ៖ជំនាញ,ប្រភេទនៃការផ្តល់សេវា,អាជីវកម្មម៉ោង,ទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខពិតប្រាកដ្ឋាត់ឃើដើម្បីអន្តរកម្មផែនទីនៃតំបន់,និងផ្សេងទៀតសេវាកម្មលម្អិត,ដូចជាសមត្ថភាពដើម្បីជួបអ្នកនៅផ្ទះរបស់អ្នកឬការិយាល័យ។ អ្នកអាចយកប្រយោជន៍នៃការគាំទ្រសេវាកម្មនៃអ្នកជំនាញសូម្បីតែនៅពេលដែលអ្នកមានឆ្ងាយឆ្ងាយពីផ្ទះឬនៅខាងក្រៅខ្លួនរបស់ប្រទេស។ ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលមានបំផុតទូលំទូលាយបញ្ជីនៃសេវាផ្នែកច្បាប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីថែរក្សានៃច្បាប់ណាមួយបញ្ហាដែលអ្នកអាចមាន។