ដែលកត្តាគណនីសម្រាប់ការខ្ពស់អត្រាលែងលះនៅក្នុងស៊ុយអែត។ ស៊ុយអែតគ្រោះ