តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអនុវត្ត-ស៊ុយអែតធ្វើចំណាកស្រុភ្នាក់ងារ

នៅក្នុងស៊ុយអែត,ភ្នាក់ងាររើគឺអាជ្ញាធរថាបានចាត់ទុកម្មវិធីពីមនុស្សដែលចង់យកឡើងលំនៅដ្ឋានអចិន្រ្តៃ នៅក្នុងស៊ុយអែតមកសម្រាប់ការទស្សនកិច្ចស្វែងរកការពារពីការបៀតបៀនឬក្លាយទៅជាពលរដ្ឋស៊ុយអែត។ ច្បាប់សំខាន់នោះគឺថាអ្នកគួរតែអនុវត្តសម្រាប់និងត្រូវបានទទួលការងារអនុញ្ញាតមុនពេលចូលសស៊ុយអែត។ នៅពេលដែលដាក់ពាក្យសុំលើបណ្តាញអ្នកត្រូវបានផ្តច្បាស់លាស់ក្តីណែនាំអំពីរបៀបដើម្បីបំពេញនៅក្នុងរបស់កម្មវិធីនិងអ្វីដែលអ្នកគួរផ្ញើជាមួយនឹងកម្មវិធី។ នេះធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដើម្បីអនុវត្តបានត្រឹមនិងបង្កើនឱកាសនៃការរហ័សម្រេចចិត្ត។ នៅពេលដែលអ្នកអនុវត្តសម្រាប់ផ្នែកបន្ថែមនៃការងាររបស់អនុញ្ញាត,ការធ្វើចំណាកស្រុភ្នាក់ងារពិនិត្យថាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការងារអនុញ្ញាតត្រូវបានជួបក្នុងអំឡុងរយៈពេលសុពលភាពនៃការគ្នានៃរបស់អ្នកមុនធ្វើការអនុញ្ញាតរយៈពេល។ សម្រាប់កម្មវិធីត្រូវបានពេញលេញ,អ្នកត្រូវការដើម្បីដាក់ស្នើឯកសារដែលបង្ហាញថាប្រាក់ខែនិងធានារ៉ាម្រូវការត្រូវបានជួបគ្នាសម្រាប់គ្នាខែដែលអ្នកបានធ្វើការអនុញ្ញាតនៅក្នុងស៊ុយអែត។ ពិសេសច្បាប់ទាក់ទងការងារអនុញ្ញាតកម្មវិធីមានសម្រាប់ជាក់លាក់មុខរបរនិងប្រទេស។ ផ្សេងទៀតច្បាប់ក៏បានអនុវត្តទៅអ្នកដែលត្រូវបានគេជ្រកហើយឥឡូវនេះដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ការ ការងារអនុញ្ញាត,ឬដើម្បីមនុស្សមកទស្សនាយោជកមួយនៅស៊ុយអែត។ ដើម្បីទទួលបានការងារអនុញ្ញាត,អ្នកត្រូវតែមានការផ្តល់ជូនការងារនៅក្នុងស៊ុយអែត។ របស់និយោជកត្រូវតែមានផ្សព្វផ្សាយការងារនៅក្នុងស៊ុយអែតនិងអឺរ៉ុប និងប្រទេសស្វ៊ីសងហោចណាស់ដប់ថ្ងៃមុនពេលការផ្តល់ជូនការងារត្រូវបានធ្វើឡើង។ របស់និយោជកនៅក្នុងស៊ុយអែតផ្ដួចផ្ដើមការងារអនុញ្ញាតកម្មវិធីដោយបំពេញការផ្តល់ជូនការងារ។ របស់និយោជកត្រូវការព័ត៌មានអំពីឈ្មោះរបស់អ្នក,ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត,រដ្ឋ,អប់រំនិងរបស់អ្នកអ៊ីម៉ែលអាសយដ្ឋាន។ វាគឺជាការសំខាន់ដែលអ្នកមានដើម្បីចូលដំណើរការអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋានអ្នកផ្តល់ឱ្យរបស់និយោជករហូតដល់អ្នកបានទទួលការសម្រេចចិត្តទាក់ទងរបស់កម្មវិធី។ ស៊ុយអែតធ្វើចំណាកស្រុភ្នាក់ងារនឹងប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែលនេះអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទូទាំងកម្មវិធីរយៈពេល។ នៅពេលដែលរបស់និយោជកបានបញ្ចប់ការផ្តល់ជូនការងារអ្នកនឹងទទួលអ៊ីម៉ែលមួយជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីរបៀបដើម្បីអនុវត្តសម្រាប់ប័ណ្ណការងារ។ នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានអំពីខ្លួនឯង។ ប្រសិនបើគ្រួសារគឺមកជាមួយនឹងអ្នកអែអ្នកអនុវត្ត សម្រាប់អនុញ្ញាតសម្រាប់ពួកគេនៅពេលដូចគ្នា។ អ្នកក៏គួរពិនិត្យមើលថាព័ត៌មានអំពីការងារលក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ជូនការងារត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកនិងរបស់និយោជកបានព្រមព្រៀងគ្នាលើ។ ច្បាប់ចម្លងនៃទំព័រនេះក្នុងរបស់លិខិតឆ្លងដែលបង្ហាញពផ្ទាល់ខ្លួន,រូបថត,ហត្ថលេខា,លេខលិខិតឆ្លងខិតឆ្លងដែនចេញពីប្រទេសលិខិតឆ្លងរយៈពេលសុពលភាព,កូដរបារនៅលើអត្តសញ្ញាណទំព័រនិងថាតើអ្នកបានអនុញ្ញាតដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតជារបស់ប្រទេសនៃប្រភពដើមប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ប័ណ្ណការងារជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកត្រូវតែបិទការចម្លងនៃការសម្រេចចិត្តដែលចេញដោយអែសង្គមរ៉ាប់រងភ្នាក់ងារទាក់ទងជំនួត្ថប្រយោជន៍។ ម្រេចចិត្តនេះបង្ហាញថាអ្នកមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកនឹងត្រូវបានធ្វើការជាមួយនិងថានុស្សម្នាក់នេះគឺជាសិទ្ធិទទួលជំនួយយោជន៍។ ស៊ុយអែតធ្វើចំណាកស្រុភ្នាក់ងារនឹងទាន់សម័យលើបណ្តាញកម្មវិធីដូច្នេះវានឹងត្រូវបានអាចធ្វើបានដើម្បីដាក់ជូនច្បាប់ចម្លងនៃសង្គមសន្តិសុខភ្នាក់ងារសម្រេចចិត្តលើបណ្តាញ។ រហូតដល់បណ្តាញកម្មវិធីណុំបែបបទ គឺជាសម័យ,អ្នកអាចដាក់ការសម្រេចចិត្តកន្លែងដែលអ្នកផ្ទុករបស់អ្នកខិតឆ្លងដែន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់រណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីតំណាងរបស់អ្នកនៅក្នុងករណីជាមួយនឹងការធ្វើចំណាកស្រុភ្នាក់ងា,អ្នកអាចជំនួយម្នាក់មួយអំណាចនៃមេធាវី។ អំណាចនៃមេធាវីអាច,ឧទាហរណ៍,ផ្តល់ឱ្យអ្នកផ្សេងស្ដាំដើម្បីធ្វើឱ្យកម្មវិធីត្រូវបានណែនាំនៃហេតុផលសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តឬបណ្តឹងឧទ្ធប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តនៅលើរបស់នាង។ អំណាចនៃមេធាវីត្រូវតែត្រូវបានសរសេរនិងចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ផ្តល់អំណាចនៃមេធាវីម្នាក់ផ្សេងទៀតនិងត្រូវតែត្រូវបានបង្ហាញ,នៅក្នុងដើម,ប្រសិនបើបានស្នើដោយការធ្វើចំណាកស្រុភ្នាក់។ ប្រសិនបើអ្នកមានជាងដប់ប្រាំបីនិងបង់សមាជិកនៃគ្រួសាររបស់អ្នកដើម្បីតំណាងអ្នក,អ្នកក៏នឹងត្រូវការដើម្បីដាក់ស្នើមួយអំណាចនៃមេធាវី។ ដើម្បីផ្តល់អំណាចនៃមេធាវីដើម្បីមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត,អ្នកអាចនឹងប្រើទម្រង់អំណាចនៃមេធាវី។ ណុំបែបបទអនុវត្តទៅអ្នកប្រសិនបើអ្នកបានអនុវត្តសម្រាប់ប័ណ្ណស្នាក់នៅលើមូលដ្ឋាននៃការងារ,ការសិក្សា,ការតភ្ជាប់ឬទស្សនា។ ប្រសិនបើគ្រួសារអ្នកនឹងអមដំណើរអ្នកហើយអ្នកដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ពួកគេនៅពេលដូចគ្នា,អ្នកនឹង ត្រូវបានទាមទារដើម្បីដាក់ជូនដូចខាងក្រោច្បាប់ចម្លងនៃទំព័រនេះក្នុងលិខិតឆ្លងដែលបង្ហាញរបស់ពួព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន,រូបថត,ហត្ថលេខា,លេខលិខិតឆ្លងខិតឆ្លងដែនចេញប្រទេសរយៈពេលនៃការខិតឆ្លងដែនសុពលភាព,កូដរបារនៅលើអត្តសញ្ញាណទំព័រនិងថាតើពួកគេមានការអនុញ្ញាតដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតជាងរបស់ប្រទេសនៃប្រភពដើម។ យល់ព្រមពីរផ្សេងទៀតឃាំងឪពុកម្តាយ,ប្រសិនបើពួកគេមិនត្រូវផងដែរមកដល់សស៊ុយអែតបានបញ្ជាក់ថាកុមារត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរទៅស៊ុយអែតខាងលើបានរៀបរាប់ឯកសារគួរត្រូវបានបកប្រែទៅស៊ុយអែដឬអង់គ្លេសដោយអនុញ្ញាតបកប្រែ។ អ្នកគួរតែដាក់ទាំងការចម្លងនៃឯកសារចម្លងនៃការបកប្រែ។ ការថ្លែងការណ៍នៃការយល់ព្រមគឺការចុះហត្ថលេខាលិខិតពីឪពុកម្តាយដែលមានការឃុំឃាំងប៉ុន្តែនឹងមិនត្រូវបានអមកុមារដើម្បីស៊ុយអែត,ដែលគាត់ឬនាងបានយល់ស្របថារបស់កុមារគួរត្រូវបានទទួលប័ណ្ណស្នាក់នៅដើម្បីដោះស្រាយនៅក្នុងស៊ុយអែត។ ការថ្លែងការណ៍នៃការយល់ព្រមគួរតែមាននៅក្នុងករណីជាច្រើនអ្នកត្រូវតែបង់ថ្លៃមួយ។ អ្នកអាចបង់ប្រាក់ដោយប្រើទិដ្ឋាការឬ ម៉ាស្ទ័រ។ នៅពេលដែលថ្លៃសេវាត្រូវបានបង់អ្នកដាក់ស្នើរបស់កម្មវិធី។ អ្នកនិងរបស់និយោជកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់ថារបស់កម្មវិធីត្រូវបានដាក់ជូន។ ការធ្វើចំណាកស្រុភ្នាក់ងារនឹងទំនាក់ទំនអ្នកប្រសិនបើវាត្រូវការព័ត៌មាន។ សម្រាប់ស៊ុយអែតធ្វើចំណាកស្រុភ្នាក់ងារដើម្បីធ្វើឱ្យការសម្រេចចិត្តអំពីកម្មវិធីទាំងអស់លម្អិតដែលត្រូវការដើម្បីត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងនិងទាំងអស់ចាំបាច់ឯកសាររុំព័ទ្ធ។ នេះមានន័យថាដំណើរការពេលវេលានឹងត្រូវបានខ្លីប្រសិនបើទាំងអស់ដែលចាំបាច់ព័ត៌មានរួមបញ្ចូលពីការចាប់ផ្តើមជាងប្រសិនបើព័ត៌មានបន្ថែមពេលក្រោយទៀត។ ចំណាំថាការធ្វើចំណាកស្រុភ្នាក់ងារអាចនៅក្នុងករណីខ្លះត្រូវបន្ថែមទៀតដើម្បីពិនិត្យរបស់កម្មវិធីសូម្បីតែប្រសិនបើអ្នកមានរួមបញ្ចូលទាំងការទាមទារព័ត៌មាននិងឯកសារ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ច្រើនជាងបីខែអ្នកនឹងទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅប័ណ្ណ។ កាតបង្ហាញថាអ្នកមានការអនុញ្ញាតដើម្បីរស់នៅក្នុងស៊ុយអែតនិងមានព័ត៌មានដូចជាស្នាមម្រាមដៃរបស់អ្នកនិងរូបថត។ អ្នកគួរតែយដូច្នេះទស្សនកិច្ចស៊ុយអែតស្ថានទូតឬកុងស៊ុល-ទូទៅដូចជាឆាប់ដូចជា អាចធ្វើបានដើម្បីត្រូវបានថតរូបនិង ។ អ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើការនេះសូម្បីតែប្រសិនបើអ្នកមានពីមុនមានប័ណ្ណស្នាក់នៅប័ណ្ណ,ដូចជាព័ត៌មានគឺមិនមែនរក្សាទុក។ ប្រសិនបើគ្រួសារផងដែរគឺដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់អនុញ្ញាត,គ្រួសារសមាជិកផងដែរត្រូវការដើម្បីត្រូវបានថតរូបនិង នៅស្ថានទូតឬកុងស៊ុល-ទូទៅ។ តែងតែទំនាក់ទំនងស្ថានទូតឬកុងស៊ុល-ទូទៅមុនរបស់អ្នកទស្សនា។ អ្នកអាចដាក់ស្នើព័ត៌មានសម្រាប់ការប័ណ្ណស្នាក់នៅប័ណ្ណនៅក្នុងស្រុកភ្នាក់ងារបន្ទាប់ពីមកដល់នៅក្នុងស៊ុយអែត។ ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកត្រូវតែស្នើសុំនិងមានការអនុញ្ញាតចេញមុនពេលអ្នកធ្វើដំណើរទៅស៊ុយអែត។ អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើង។ អ្នកត្រូវផ្តល់ពិតប្រាកដសម្រេចចិត្តដោយស្ថានទូតឬកុងស៊ុល-ទូទៅថាអ្នកមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបស់កម្មវិធី។ របស់និយោជកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចចិត្តដោយសំបុត្រ។ អ្នកត្រូវការដើម្បីនាំមកនូវលិខិតឆ្លងនៅពេលដែលការប្រមូលរបស់អ្នកសម្រេចចិត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលការងារអនុញ្ញាតអ្នកនឹងទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅរយៈពេលបួនសប្តាហ៍នៃការត្រូវបាន ថតរូបនិង នៅស្ថានទូតឬកុងស៊ុល-ទូទៅ។ ការប័ណ្ណស្នាក់នៅប័ណ្ណនឹងត្រូវបានផលិតនៅក្នុងពេលវេលាការសម្រេចចិត្តត្រូវបានធ្វើ,ប៉ុន្តែគ្មានមុនជាងបីខែមុនពេលប័ណ្ណស្នាក់ក្លាយជាសុពលភាព។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចអនុវត្តលើបណ្តាញ,បំពេញកម្មវិធីសម្រាប់ស៊ុយអែតប័ណ្ណការងារ-សម្រាប់បេក្ខជនបច្ចុប្បន្ននៅខាងក្រៅស៊ុយអែត,ចំនួន ១៤៩០១១,និងបើកវានៅក្នុងមួយស៊ុយអែតស្ថានទូតឬកុងស៊ុល-ទូទៅនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកកំពុងរស់។ កម្មវិធីណុំបែបបទបង្ហាញឯកសារអ្នកត្រូវការដើម្បីដា។ ប្រសិនបើមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងរបស់ប្រទេ,អ្នកគួរតែអនុវត្តនៅក្នុងស្ថានទូតឬកុងស៊ុល-ទូទៅនៅជិតប្រទេសនេះជាកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ។ មុនពេលអ្នកដាក់ស្នើរបស់កម្មវិធីអ្នកគួរតែទាក់ទងស្ថានទូតឬកុងស៊ុល-ទូទៅ។ សមាជិកនៃគ្រួសារដែលបានគ្រោងដើម្បីរួមដំណើរអ្នកដើម្បីសស៊ុយអែតត្រូវតែបើកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនទៅជាមួយស៊ុយអែតស្ថានទូតឬកុងស៊ុល-ទូទៅ។ កម្មវិធីសម្រាប់អនុញ្ញាតសម្រាប់គ្រួសារសមាជិកនៃបុគ្គលិក,មកទស្សនាស្រាវជ្រាវ,អត្តពលិកនិង ដោយខ្លួនឯងការងារមនុស្សម្នាក់,ទម្រង់ចំនួន ១៣៣០១១(នៅក្នុងភាសាខ្មែរ)