ស៊ុយអែតគយមេធាវីស៊ុយអែមេធាវីលើបណ្តាញ

គឺជាផ្នែកមួយនៃសស៊ុយអែតធំបំផុណិជ្ជកម្មតម្រង់ទិសក្រុមហ៊ុនច្បាប់។ ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាសកម្មនៅក្នុងសាខាទាំងអស់នៃច្បាប់នេះនិងផ្តល់នូវវិសាលគមទូលំទូលាយនៃគុណភាពផ្នែកច្បាប់សេវាកម្ម។ ក្រុមហ៊ុននេះបាន ១៦០ បុគ្គលិកសរុប,ដែលមួយចំនួន ១១០ មានមេធាវី។ ពួកគេការិយាល័យគឺស្ថិតនៅក្នុង ។ ច្បាប់ក្រុមហ៊ុន